Juridische kennisgeving

Site presentatie

Naam: SARL Estafête met een kapitaal van 3000 €
Adres: Mas Ponchet, Sarrazac, 46600 Cressensac-Sarrazac
Tel: 06 45 56 36 69
E-mailadres: contact@estafete.fr
SIRET: 85138818100014 – APE-CODE: 5510Z
Intracommunautaire BTW: FR34851388181

De maker van de site is: www.estafete.fr
De publicatiemanager is: Tom Buyse
Neem contact op met de publicatiemanager: tom@estafete.fr
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon.

De host van de site is: PlanetHoster, 4416 Louis-B.-Mayer, Laval, Quebec, Canada

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.estafete.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De site-eigenaar streeft ernaar de site van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site www.estafete.fr wordt aangeboden, wordt louter ter informatie gegeven, is niet exhaustief en kan worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Intellectuele eigendom en vervalsingen

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming per e-mail: contact@estafete.fr.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of één van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335 -2 en volgende van de Code de Propriété Intellectuelle.

Hyperlinks

De site www.estafete.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.). Die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid voor dit feit af met betrekking tot de mogelijke risico’s van illegale inhoud.

Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.estafete.fr een of meer cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. Cookies zijn absoluut noodzakelijk om de site goed te laten functioneren. Ze slaan geen persoonlijke gegevens op. Wat betreft analytische cookies, deze stellen ons in staat om de prestaties van onze site te verbeteren door het aantal bezoeken en de verkeersbronnen te meten.

Deze site bevat advertentiefuncties waarmee internetpubliekanalyse kan worden uitgevoerd om het gebruikersgedrag beter te begrijpen. Deze tool kan cookies (inclusief _ga en _gat) gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken over websitegebruik te genereren, zonder dat individuele gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd.

U kunt deze reclamefuncties op elk moment via uw browserinstellingen of een module deactiveren. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van een cookie en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr De weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad tools / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok In Netscape: tabblad editie / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.

Bescherming van goederen en personen – Beheer van persoonlijke gegevens

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de site met de bijnaam: www.estafete.fr

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, Artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site www.estafete.fr verzamelt de eigenaar van de site alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.estafete.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.estafete.fr wordt dan geïnformeerd over de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.estafete.fr per e-mail of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.estafete.fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van terugkoop van de site www.estafete.fr, de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen. met betrekking tot de gebruiker van de site.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.